#5666- Bladderscan 500 BUI 2000, BZI2500,BVI2500 (for 2.5 AH version see BBM5223)

Category:
Add to Quote

#5666- Bladderscan 500 BUI 2000, BZI2500,BVI2500 (for 2.5 AH version see BBM5223)

Voltage

6.0 v

Capacity

5.0 Ah

Part #

5666

Supplier

BBM